Monday, June 12, 2006

Selenium May Boost Insect Immunity

Selenium could play a key role in effective integrated pest-management, according to Agricultural Research Service (ARS) scientists with the Biological Control of Insects Research Laboratory in Columbia, MO.

Insect biochemist Kent Shelby and insect virologist Holly Popham studied two pest moths--the cabbage looper and tobacco budworm--raised on artificial diets that included higher-than-average levels of selenium.High levels of selenium are toxic to pest and beneficial insects alike.

But the researchers' results suggest that moderate dietary levels of selenium may strengthen insect immunity. That, in turn, could reduce the effectiveness of microbial biological control agents used against them.

Shelby and Popham found that increasing the amount of selenium in the moths' diets raised their whole-body selenium levels. They also found that insects with higher selenium levels demonstrated greater resistance to baculoviruses--a group of viruses that cause insects to sicken, stop eating and die.

If selenium boosts pest insects' immunity, it could decrease the effectiveness of baculoviruses as a tool to control and reduce their populations.According to Shelby and Popham, dietary levels of selenium and other micronutrients could influence insects' response to some integrated pest-management practices.

Selenium application, for example, is sometimes used as a control agent, but this research suggests that an insufficient dose might be benefiting the very insects it's supposed to control.

This research may explain why a baculovirus infection would be fatal in one area, but not another. Further research could lead to better-informed pest-management recommendations for crop growers.


www.ars.usda.gov/is/pr

************************************************************************************


AGRI-INFO/JUNE 12, 2006TITLE: SELENIUM MAY BOOST INSECT IMMUNITY


ALAM BA NINYO NA PINAG-ARALANG MABUTI NG MGA EKSPERTO KUNG ANO ANG EPEKTO NG SELENIUM SA MGA INSEKTO AT NATUKLASAN NA ITO PALA AY NAKAPAGPAPALAKAS SA IMMUNE SYSTEM NG INSEKTO?

ISINAILALIM SA MASUSING PAG-AARAL NINA INSECT BIOCHEMIST KENT SHELBY AT INSECT VIROLOGIST HOLLY POPHAM ANG DALAWANG PESTENG MOTH---ANG CABBAGE LOOPER AT ANG TOBACCO BUDWORM, AT ANG MGA ITO AY INALAGAAN SA PAMAMAGITAN NG ARTIFICIAL DIET AT NAKAPALOOB DITO ANG HIGHER-THAN-AVERAGE LEVELS NG SELENIUM.

ANG HIGH LEVEL NG SELENIUM AY KAPWA LASON AT BENEFICIAL SA MGA INSEKTO, NGUNIT LUMABAS SA PAG-AARAL NINA SHELBY AT POPHAM NA ANG KATAMTAMAN LAMANG NA DAMI NG SELENIUM AY NAKAPAGPAPALAKAS SA IMMUNITY NG INSEKTO.

AT KAPAG MALAKAS ANG IMMUNE SYSTEM AY NANGANGAHULUGAN NA BALEWALA SA PESTE ANG BISA O TAPANG NG MICROBIAL BIOLOGICAL CONTROL AGENTS O MGA KEMIKAL LABAN DITO.

NATUKLASAN DIN NA ANG MATAAS NA SELENIUM LEVEL SA INSEKTO AY MATIBAY AT HINDI KAYANG TALUNIN NG BACULOVIRUS – ISANG URI NG VIRUS NA SIYANG NAGIGING DAHILAN NG PAGKAKASAKIT NG MGA INSEKTO, KAWALAN NG GANANG KUMAIN AT TULUYAN NANG PAGKAMATAY.

AYON KINA SHELBY AT POPHAM, ANG DIETARY LEVELS NG SELENIUM AT IBA PANG MICRONUTRIENTS AY MAAARING MAKA-IMPLUWENSIYA SA REAKSIYON NG INSEKTO SA INTEGRATED PEST MANAGEMENT PRACTICE.
www.ars.usda.gov/is/pr

0 Comments:

Post a Comment

<< Home