Wednesday, August 09, 2006

7 Ways to Improve Rice Production

AGRI-INFO/AUGUST 9, 2006


TITLE: 7 WAYS TO IMPROVE RICE PRODUCTION
NARITO NA ANG PITONG HAKBANG NG PALAY CHECK UPANG MAPATAAS ANG ANI SA PALAY! ITO AY NABUO SA PAMAMAGITAN NG SAMA-SAMANG PAG-AARAL NG MGA MAGSASAKA AT SIYENTISTA NG PHILRICE MULA 2004 HANGGANG NGAYON.

UNA SA PITONG HAKBANG AY ANG PAGGAMIT NG SERTIPIKADONG BINHI.
PANGALAWA, PAGKAKAROON NG PANTAY, O WALANG MATAAS O MABABANG LUGAR SA PALAYAN SA UNANG PAGPAPATUBIG MATAPOS PATAGIN ANG LUPA.

PANGATLO, ANG PAGKAKAROON NG SAPAT AT MALULUSOG NA BINHI.
PANG-APAT, KAILANGANG MAY SAPAT NA SUSTANSIYA SA PANAHON NG PAGBUBUNTIS NG PALAY.

IKALIMA ANG PAG-IWAS SA SOBRA O KULANG NA TUBIG NA MAAARING MAKAAPEKTO SA PAGLAKI AT ANI NG PALAY.

IKA-ANIM, SIGURADUHIN NA WALANG MALAKING PAGBABA NG ANI SANHI NG MGA PESTE AT SAKIT AY ANG IKA-ANIM NA HAKBANG.

AT ANG IKA-PITO ANG PAG-AANI AT PAGGIGIIK SA TAMANG PANAHON.

NOONG NAKARAANG MAYO 16, DALAWANG DAANG MAGSASAKANG MULA SA NUEVA ECIJA NA KASAPI SA PROYEKTONG ITO ANG NAGTAPOS.

ANG PALAY CHECK AY BATAY SA TEKNOLOHIYANG RICE CHECK MULA SA AUSTRALIA. ITO ANG NAKATULONG SA MGA MAGSASAKA DOON UPANG MAPATAAS ANG KANILANG ANI AT TINATANGKILIK NA RIN NG MGA TAGA THAILAND AT INDONESIA. BASE SA MGA PRINSIPYO NITO AY BUMUO NG PALAY CHECK NA TUGMA SA KONDISYON SA ATING BANSA.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL DITO, SUMANGGUNI SA PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE O PHILRICE, MALIGAYA, SCIENCE CITY OF MUÑOZ, NUEVA ECIJA SA TELEPONO BILANG (044) 456-0285 LOC 212 O 217. PARA SA MGA SMART SUBSCRIBERS, MAAARI RING ITEXT ANG INYONG MGA KATANUNGAN SA FARMERS’ CALL CENTER. I-TYPE ANG PALAYINFORICETANONG AT I-SEND SA 7007423.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home